daling van de tekstgrootte verhoging van de tekstgrootte

Onthaal

Subsidies 2016- 2e ronde zonder specifieke thematiek en annulering 3e ronde

We wensen u aan te kondigen dat de tweede ronde van de gelijke kansen-subsidies die uitgereikt worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit jaar geen specifieke thematiek zal beogen.

Daarnaast melden we u ook alvast dat er in 2016 geen derde subsidieronde zal zijn, dus de laatste mogelijkheid om subsidies aan te vragen is tijdens de tweede ronde, met als deadline 1 mei 2016.

Gelieve er rekening mee te houden dat uw project ten vroegste 3 maanden na de deadline voor indiening van dossiers mag van start gaan.

Samengevat zijn dit de belangrijkste data voor de 2 volgende subsidierondes:

De ronde met als uiterste indiendatum 1 mei 2016: enkel voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus 2016 en 30 april 2017.

De ronde met als uiterste indiendatum 1 februari 2017: enkel voor projecten die van start gaan tussen 1 mei 2017 en 31 juli 2017.

We verzoeken u dus om uw aanvragen voor dit jaar ten laatste op 2 mei 2016 in te dienen. De poststempel geldt hierbij als bewijs. U dient uw dossier te verzenden:

- via e-mail: het volledige dossier, met een scan van het originele aanvraagformulier.

- én met de post:  met twee exemplaren van het ondertekende aanvraagformulier.

De subsidiegids en het bijhorende aanvraagformulier vindt u via de volgende link:

Subsidies

In het kader van de administratieve vereenvoudiging, dient u vanaf nu ook uw activiteitenverslag, uw financieel verslag en alle rechtvaardigingsstukken (facturen, bilan, …) in te scannen en te verzenden via e-mail, net zoals dat al het geval was voor de subsidieaanvragen.

Projectoproepen ‘Toegankelijkheid van evenementen’ en ‘Digitale Toegankelijkheid’

Eerste projectoproep ‘Toegankelijkheid van evenementen’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief beleid inzake gelijke kansen en diversiteit. Elk jaar kent het Gewest aan verschillende Brusselse verenigingen die werkzaam zijn op het terrein subsidies toe. Via deze financiële steun krijgen ze de kans concrete projecten te verwezenlijken om een breed publiek bewust te maken van verschillende aspecten van het gewestelijke beleid inzake gelijke kansen en diversiteit. Dit beleid focust op diverse doelgroepen en thema’s: gender, etnisch-culturele diversiteit, personen met een handicap, LGBT’s (Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders), en partner- en intrafamiliaal geweld.

Sinds 2012 besteedt het Gewest specifieke aandacht aan integrale toegankelijkheid.

Het begrip toegankelijkheid omvat de mogelijkheid voor iedereen om op een gelijkwaardige en autonome manier toegang te hebben tot het maatschappelijk leven, zich te verplaatsen en om alle plaatsen, diensten, producten en activiteiten die deel uitmaken van de samenleving te kunnen gebruiken en begrijpen. Dit betreft dus niet alleen personen met een handicap, maar beïnvloedt ook andere doelgroepen.

Dit jaar lanceert de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, mevrouw Bianca Debaets, een projectoproep specifiek ter ondersteuning van initiatieven die de toegankelijkheid van evenementen willen bevorderen.

U wenst uw evenementen ook voor iedereen beter toegankelijk te maken?

Dan kunt u bijvoorbeeld:

•           Een parking reserveren voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM);

•           Toegankelijke sanitaire voorzieningen plaatsen;

•           Een aangepaste bewegwijzering aanbrengen;

•           Zorgen voor onthaal aangepast aan PBM, en een specifieke ruimte;

•           Zorgen voor een doventolk;

•           Voorzien in detectielussen, voelstoelen, audiodescriptie;

•           Hellende vlakken plaatsen, …

Aarzel niet om hierin gespecialiseerde verenigingen te raadplegen om relevante projecten te ontwikkelen die rekening houden met de praktische behoeften.

En denk hierbij aan de beroemde slogan “Niets over ons, zonder ons!”.

Projectoproep ‘Digitale toegankelijkheid’

Als uw project betrekking heeft op de toegankelijkheid van een website volgens de Anysurfer-normen, moet u een subsidieaanvraag “Digitale toegankelijkheid” indienen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het verlenen van subsidies aan vzw’s die hun websites toegankelijk wensen te maken.

Het is ook mogelijk de uitgaven in te brengen inzake financiële tegemoetkoming om de kosten van een externe dienstverlener te dekken!

We hopen dat vele initiatieven het licht zullen zien zodat we iedereen voluit kunnen laten deelnemen aan de evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest! Aarzel niet om deze projectoproep door te sturen naar andere Brusselse organisaties die werkzaam zijn rond deze thematiek.

De uiterste datum om subsidieaanvragen in te dienen is woensdag 16 maart 2016 !

Subsidiegids toegankelijkheid evenementen

Aanvraagformulier_subsidie_Toegankelijkheid_evenementen

Subsidiegids_Digitale_Toegankelijkheid

Aanvraagformulier Digitale Toegankelijkheid

HERINNERING: Subsidieronde februari:

Aanvragen tot projectsubsidie moeten voor 1 februari ingediend worden. Aanvragen die na deze data ingediend worden, kunnen pas in de volgende ronde opgenomen worden. Als datum geldt de poststempel of het afgiftebewijs.

Het aanvragen van een subsidie gebeurt op basis van de administratieve verplichtingen die beschreven worden in de subsidiegids voor projecten binnen het domein van Gelijke Kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zowel het aanvraagformulier als de subsidiegids  vindt u op de pagina ‘Subsidies’ van deze website:

Subsidies

Brochure Gendervriendelijk Brussel !

Sinds 2006 brengt de Brusselse Regering jaarlijks verslag uit van de initiatieven die elke minister nam om in haar/zijn bevoegdheden de gelijkheid tussen vrouwen en mannen ten verbeteren. Op basis van het laatste verslag werd er een brochure samengesteld met goede praktijken die  toont hoe we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  werkten  aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen, in verschillende bevoegdheidsdomeinen.

Gendervriendelijk Brussel! biedt onder andere informatie over het verzamelen van statistische gegevens, de gendermainstreamingspilootprojecten van de GOB, het interne M/V gelijke kansenbeleid  etc.

Deze brochure biedt dus ongetwijfeld inspiratie bij de grote uitdaging die wij nu allen aangaan, namelijk het in de praktijk brengen van gendermainstreaming, elk binnen ons eigen beleidsdomein. Wij wensen u alvast veel leesplezier en veel succes!

Een gedrukt exemplaar van deze brochure kan u steeds bekomen op vraag (via gelijkekansen@gob.irisnet.be).

Brochure GENDERVRIENDELIJK BRUSSEL

Toegankelijkheidgids : Tips & Tricks

Deze gids heeft tot doel u enkele eenvoudige tips mee te geven om uw communicatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor zo’n breed mogelijk publiek en dit op een relatief eenvoudige manier : zowel in het schrijven van brieven, het onthalen van personen met een beperking als de organisatie van vergaderingen en evenementen.

Naar de gids

Pedagogische koffer ‘’Handicap toi-même’’

De pedagogische koffer bij de film “Handicap toi-même!” is een sensibiliseringsinstrument rond het thema ‘handicap’. Bijgevoegd vindt u de link naar de website van die koffer. http://www.handicaptoimeme.be/

De documenten zullen binnenkort in het Nederlands beschikbaar zijn

Toegang tot openbare gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit

De “Hulpgids m.b.t. de constructie van een toegankelijk gebouw” is gericht op het uitdenken van bouw- of renovatiewerken, met integratie van de zorgen die personen met beperkte mobiliteit hebben inzake toegankelijkheid. Hieronder vindt u de interactieve versie van deze gids, in hoge resolutie (98 Mo): https://dl.dropboxusercontent.com/u/13076392/CaWaB/140114_Ref-CAWab-interactief_alle-FICHES-NL.pdf

Een versie in lage resolutie (40 Mo) vindt u hier: https://dl.dropboxusercontent.com/u/13076392/CaWaB/140114_Ref-CAWab-interactief_alle-FICHES-NL_lowDef.pdf

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Draag op 25 november het witte lintje als symbool voor de veroordeling van het geweld tegen vrouwen!

Festival Respect

Festival van de Gelijke Kansen

Pekingrapport 2011

Het Pekingrapport 2011 – Verslag van de initiatieven van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen vindt u hier.

www.beyondthebox.be

In het kader van het gewestelijk gelijkekansenbeleid heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen onlangs het officiële startschot gegeven voor een enquête over homofobie, seksisme en transfobie.

De bedoeling van de enquête is te onderzoeken wat Belgen werkelijk denken van de gelijkheid tussen mannen, vrouwen, homo’s, lesbiennes en transgenders met het oog op het nemen van de meest efficiënte en concrete maatregelen voor de verbetering van de gelijke kansen van iedereen.

U kunt tot 7 december aan deze enquête deelnemen: www.beyondthebox.be.

Algemeen kader van het regionale gelijke kansenbeleid:

Het gelijkekansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focust op vijf thema’s:

  • Gender: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Etnisch-culturele diversiteit: gelijkheid, ongeacht de nationaliteit of etnische afkomst
  • LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals en Transgenders): gelijkheid, ongeacht de seksuele oriëntatie of identiteit
  • Personen met een handicap: gelijke rechten en maximale toegankelijkheid ongeacht de huidige of toekomstige gezondheidstoestand
  • Partner- en intrafamiliaal geweld: alle vormen van geweld tussen partners, gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld en genitale verminking.

Het beleid is gericht op het versterken van de emancipatie, de gelijke behandeling en het wegwerken van discriminatie. Vanuit deze doelstellingen worden specifieke acties opgezet met betrekking tot de uitdagingen waar de verschillende doelgroepen mee geconfronteerd worden in onze samenleving. Deze acties richten zich op sensibilisatie, onderzoek, advisering en het creëren van een juridisch kader nodig voor een verankerd gelijkekansenbeleid.

VEERTIENDAAGSE 2013-Professionals

08/02/2013 | Professionals
VEERTIENDAAGSE 2013

...
Programma (PDF)-Professionals

08/11/2012 | Professionals
Programma (PDF)

Agenda_NL

Charter voor Respect-Professionals

08/11/2012 | Professionals
Charter voor Respect

Respect voor iets of iemand kan moeilijk afgedwongen worden met wetten en reglementen. We kunnen proberen...
Jambo-Professionals

30/10/2012 | Professionals
Jambo

Wedstrijd ...
Gemeente Koekelberg-Professionals

30/10/2012 | Professionals
Gemeente Koekelberg

Sport ...
Centre Libre Examen-Professionals

30/10/2012 | Professionals
Centre Libre Examen

Workshop ...
© Gelijke Kansen en Diversiteit 20 Kruidtuinlaan – 1035 Brussel T. : +32(2) 800 36 75 F. : +32(2) 800 38 08 Mail : gelijkekansen@mbhg.irisnet.be